Twój koszyk jest pusty

paragon

Przepisy nowego rozporządzenia doprecyzowują konieczność zamieszczenia na paragonie nazwy towaru, tak aby był on jednoznacznie identyfikowalny. Sposób „jednoznacznego" identyfikowania towarów i usług jest ściśle związany z asortymentem towarów i usług, jakie podatnik oferuje.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów od 01 X 2013r. na paragonach fiskalnych sprzedawane artykuły winny mieć jednoznaczną identyfikację.

W ostatnim czasie Ministerstwo odniosło się do problemów technicznych firm mających dużą ilość produktów,

urzędnicy informują podatników, iż  na kasie produkt na paragonie może być opisany wg asortymentu, a nie wg. grupy towarowej

 

przykład

prawidłowy opis na kasie – kurtka (asortyment)

nieprawidłowy opis na kasie – odzież (grupa towarowa)

 

przy założeniu, iż wszystkie towary z danej grupy towarowej mają taka samą stawkę podatku VAT np. 23%

gdy np. pomidory w sprzedaży mają dwie stawki podatku VAT 8% i 23% wówczas należy na paragonie umieścić precyzyjny opis (np.; pomidor gałązka, pomidor cherry)

 

Opis usług na paragonie winien być stosowany zgodnie z obowiązującym cennikiem.


Minister Finansów w dniu 12 września 2013 r. wydał interpretację ogólną (nr PT7/033/1/589/MHL/13/RD94492) w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów przez organy podatkowe w kwestii oznaczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi.

Jak wynika z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, paragon fiskalny powinien zawierać m.in. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Ponadto w § 8 ust. 2 dodatkowo wskazano, że paragon fiskalny może zawierać w miejscu określonym dla nazwy, również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.

Jak wyjaśnił Minister Finansów, podatnicy w celu zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku powinni posługiwać się nazwami towarów lub usług, które pozwalają na ich jednoznaczną identyfikację. Wyżej wskazane przepisy zobowiązują podatnika do wyznaczenia takiej nazwy towaru czy usługi, która pozwoli na oznaczenie przedmiotu transakcji w sposób niebudzący wątpliwości co do rodzaju towaru lub usługi. Jednocześnie wskazał, że przepis ten nie obliguje podatnika do stosowania nazw szczegółowych dotyczących pojedynczych przedmiotów danego rodzaju lub poszczególnych cech danego towaru lub usługi np. barwa, pojemność, rozmiar.

Podatnik powinien zatem dostosować oznaczenia nazw towarów lub usług do oferowanego asortymentu tak, aby do użytej nazwy możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki VAT oraz użyta nazwa była zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem lub usługą. Oznacza to, że podatnik, stosując nazewnictwo spełniające wymóg "jednoznaczności", zamiast posługiwać się takimi określeniami jak warzywa/owoce, pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, powinien stosować nazwy np. pomidory, jabłka, chleb, bułka, ser żółty, mleko, piwo, wino, woda, sok. Taki sposób "jednoznacznego" identyfikowania towarów czy usług jest ściśle związany z asortymentem oferowanym przez podatnika. Podatnik dokonujący sprzedaży kilku odmian pomidorów może stosować nazwę "pomidor", podatnik dokonujący sprzedaży kilku rodzajów ciastek może stosować oznaczenie "ciastka". Stosowanie jednej nazwy jest dopuszczalne także wtedy, gdy produkty te różnią się ceną. Jednak w sytuacji, gdy towary te opodatkowane byłyby różnymi stawkami VAT (np. pomidory na gałązce objęte są 5% VAT, a pomidory suszone 8% VAT), podatnik w tym przypadku nie może stosować jednej nazwy.

Natomiast podatnicy świadczący usługi mogą przy określaniu nazwy usługi wykorzystywać nazewnictwo stosowane przez siebie przy tworzeniu zasad odpłatności (cennika).

W kwestii zachowania tajemnicy lekarskiej Ministerstwo wyjaśniło, że przepisy o tajemnicy lekarskiej dotyczą obowiązku zachowania przez lekarza w tajemnicy informacji związanych z pacjentem.
Natomiast dane, które powinien zawierać paragon fiskalny, nie pozwalają na identyfikację klienta i nie są objęte tajemnicą lekarską.

 

Używamy plików cookie, aby analizować ruch w tej witrynie, zapamiętywać Twoje preferencje i optymalizować ją pod kątem wygody użytkownika.
więcej informacji...