Twój koszyk jest pusty

700 zł ulgi za kasęKażdy podatnik zakupujący kasę fiskalną ma prawo do odliczenia podatku VAT ( w całości albo według ustalonej proporcji ) oraz do zaliczenia w koszty wydatków na zakup kasy czy też do amortyzacji jej wartości początkowej.

    Podatnicy, którzy rozpoczynają dopiero ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, mają prawo dodatkowo do odliczenia od podatku VAT 90% ceny netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. Warunkiem odliczenia jest zainstalowanie kasy oraz rozpoczęcie ewidencjonowania w obowiązujących terminach.

    Odliczenie 90% ceny netto obowiązuje jedynie przy pierwszym zakupie kas. Chodzi o zakup kas w związku z utratą zwolnienia. Jeżeli podatnik zaczyna w pierwszym miesiącu instalując 1/5 wymaganych przez prawo i zadeklarowanych w urzędzie skarbowym kas fiskalnych, a dopiero potem kolejne, to prawo do odliczenia przysługuje w stosunku do wszystkich zgłoszonych w urzędzie skarbowym. Przy dokupieniu kolejnej kasy, po zainstalowaniu pierwszych kas w maksymalnie pierwszych pięciu miesiącach od utraty zwolnienia, nie istnieje już taka możliwość. Odliczenie 90% ceny netto kasy jest dokonywane następująco:

 1. odliczenie od całości różnicy podatku należnego z naliczonym ( kwota do zapłaty z deklaracji VAT );
 2. a jeżeli podatek do zapłaty nie wystąpił - podatnik otrzyma zwrot w gotówce, ale nie więcej w jednym okresie rozliczeniowym, niż:
 3. 25% przysługującego podatnikowi odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem ( za wszystkie kasy instalowane po utracie zwolnienia ) – gdy rozlicza się miesięcznie;
 4. 50% tej kwoty – gdy rozlicza się kwartalnie.

Warunkiem odliczenia jest:

 1. rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie ( czyli pierwsze 1/5 kas w dniu utraty zwolnienia, kolejne co miesiąc ) na kasie spełniającej odpowiednie warunki i kryteria techniczne;
 2. dołączenie do deklaracji podatkowej w której rozpoczyna odliczanie ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej kserokopii faktury potwierdzającej nabycie kasy,
 3. dowód zapłaty całej należności za kasę, której odliczenie dotyczy.

Podatnicy zwolnieni z Vat:

 Podatnicy dokonujący wyłącznie czynności zwolnionych z podatku oraz podatnicy zwolnieni podmiotowo, którzy również podlegają obowiązkowi ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych, mogą otrzymać zwrot zamiast odliczenia. Warunkiem jest:

 1. rozpoczęcie ewidencjonowania nie później, niż w obowiązującym terminie;
 2. złożenie zawiadomienia o miejscu instalacji kasy, spełniającej odpowiednie kryteria i warunki techniczne;
 3. zapłata całej należności za kasę.

Zwrot następuje na wniosek zawierający między innymi :

 1. imię i nazwisko lub nazwę firmy;
 2. dane adresowe, wraz z numerem telefonu kontaktowego
 3. NIP;
 4. informację o numerze licencji taksówkarskiej, numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę - w przypadku taksówkarzy;
 5. dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
 6. oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 7. fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadków podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymii bagażowymi.

Można, ale nie trzeba, tego dokonać na specjalnym formularzu zawiadomienia o zainstalowaniu kasy spełniającej odpowiednie kryteria i warunki techniczne, jeżeli formularz ten jest składany przed terminem rozpoczęcie ewidencjonowania.

 TAXI

 Taksówkarze zostali szczególnie uwzględnieni przy wnioskach o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy, gdyż mogą oni rozliczać się ryczałtem w zakresie VAT. Niemniej jednak bez względu na to, czy dokonują odliczenia, czy też wnoszą o zwrot, ulga podatkowa może dotyczyć jedynie kas fiskalnych spełniających odpowiednie kryteria i warunki techniczne, w tym również kas zintegrowanych w jednej obudowie z taksometrem.

 

KIEDY TRZEBA ZWRÓCIĆ ULGĘ

Podatnicy zobowiązani są do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot, jakie wydali na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

• zaprzestaną ich używania,

• zaprzestaną działalności,

• nastąpi otwarcie likwidacji,

• zostanie ogłoszona upadłość,

• nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans,

• nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

 

 

Używamy plików cookie, aby analizować ruch w tej witrynie, zapamiętywać Twoje preferencje i optymalizować ją pod kątem wygody użytkownika.
więcej informacji...